آيتمهاي داوري جشنواره

فرم داوري

دوازدهمين جشنواره ملي آش ايراني

8 الي 12 شهريور 96

رديف

عنوان

امتياز

امتياز داور اول

1

سفره آرايي

10

 

2

اطلاعات مرتبط

10

 

3

پوشش

5

 

4

بهداشت فردي م سلامت

5

 

 

رديف

امتياز داور اول

امتياز داور دوم

امتياز داور سوم

جمع

نمره ميانگين

1

 

 

 

 

 

 

 

كد شركت كننده:

امضاي داور                                                    امضاي ناظر داوري

نمره نهايي:

رتبه:

 

فرم داوری مسابقه جشنواره ملی آش ایرانی

مکان برگزاری:                                                                                  تاریخ:

نام و نام خانوادگی:                                نام آش:                                      شماره تلفن همراه:

مواد اولیه:

 

روش پخت:

 

 

امتیازات

ردیف

آیتم داوری

امتیاز

داور اول

داور دوم

داور سوم

جمع

نام و امضای داوران

1

طعم و مزه

30

 

 

 

 

 

2

بهداشت

20

 

 

 

 

3

تزئین

10

 

 

 

 

4

ارزش غذایی

30

 

 

 

 

5

اصالت

10

 

 

 

 

جمع

100

 

 

 

 

 

 


پوستر
عکس های جشنواره

زنجان
مجموعه فرهنگي تفريحي و توريستي گاوازنگ
8-12 شهريور ماه 1396
info [at] Ash-Irani.ir
دبیرخانه جشنواره: زنجان – خیابان زينبيه – ساختمان عمارت دارايي(موزه صنايع دستي)
024-33322001