چهارشنبه 07 خرداد 1399

آيتمهاي داوري جشنواره


فرم داوري

چهاردهمین جشنواره ملي آش ايراني

 

رديف

عنوان

امتياز

امتياز داور اول

1

سفره آرايي

10


2

اطلاعات مرتبط

10


3

پوشش

5


4

بهداشت فردي م سلامت

5رديف

امتياز داور اول

امتياز داور دوم

امتياز داور سوم

جمع

نمره ميانگين

1


 


كد شركت كننده:

امضاي داور                                                    امضاي ناظر داوري

نمره نهايي:

رتبه:فرم داوری مسابقه جشنواره ملی آش ایرانی

مکان برگزاری: تاریخ:

نام و نام خانوادگی: نام آش: شماره تلفن همراه:

مواد اولیه:


روش پخت:امتیازات

ردیف

آیتم داوری

امتیاز

داور اول

داور دوم

داور سوم

جمع

نام و امضای داوران

1

طعم و مزه

30


2

بهداشت

20

3

تزئین

10

4

ارزش غذایی

30

5

اصالت

10

جمع

100